About

Headquartered in Chicago’s Englewood Community  – The New World Humane Society.

New Free – Pet Hero app – Rescue Escaped Missing Pets Faster Saving More Animals From Forever Lost,  Theft, Injury and Death From Vehicles.  

New Free – PETSees app- Allows Pet Owners To Get Social Without Giving Up Their Identity or Private Information.

Pet Hero is revolutionary, it’s 21st century technology, it’s high-tech, Pet Hero is the first live – in real-time – cellular phone pet locate & rescue application (app).

A free cellular tool that can lead owners to locate and rescue, recover their run away OR fly away pets in an instant.

No money, batteries, tracking device or chip inserted into the animal required, Pet Hero is 100% free for everyone.

Pet Hero is teenager friendly 16 yrs of age and over or the appropriate age determined governed by laws in which region, state, province, or country a Pet Hero user resides. 

Heartbreaking is Every year millions of lost healthy dogs, cats, birds and more are put to death- euthanized. 

Sadly far too many animals are permanently strayed from their owners and ultimately euthanized.    

When it comes to locating and recovering a lost run away or fly away pet potentially saving the animal’s life, everyone can be a hero by simply taking a photo of a stray – lost pet!

Pet Hero is the must have cellular phone application for animal owners and lovers throughout the globe.

The magic is a neighborhood based app built for the world community no matter language or country.

When it comes to safety of a run away missing pet every second counts to prevent the animal from accidental injury, death, strayed forever or a more common trend, stolen.

In the USA alone it’s estimated 30 thousand pets go missing each day! Many of these dogs, cats and more are never recovered by the pet’s owners. The result is over 2 million of these animals in the US are never claimed, ultimately euthanized and often replaced by a new pet purchase.  

Tell your friends, neighbors, post Pet Hero links and photo’s on your social media accounts. 

Pet Hero’s ability to greatly increase the percentage of locating recovering, uniting these animals by their owners will save millions of animals from being euthanized each and every year!

A very special tribute to Jewel Morris – Pet Hero Awards.

Sadly this real life hero departed our world, Jewel passed away March 2020. 

Fate, I will carry forward Jewel’s passion by dedicating my Pet Hero app Awards in her honor. 

For the love of animals we must do better! 

Team Pet Hero 

Anna T.  

Wallace Gator Bradley 

 

Acerca de
Pet Hero es revolucionario, es tecnología del siglo XXI, es alta tecnología, Pet Hero es la primera aplicación (aplicación) de localización y rescate de mascotas en vivo, en tiempo real, para teléfonos celulares.

Una herramienta celular gratuita que puede llevar a los propietarios a localizar y rescatar, recuperar su huida O volar a sus mascotas en un instante.

No se requiere dinero, baterías, dispositivo de rastreo o chip insertado en el animal, Pet Hero es 100% gratis para todos.

Pet Hero es apto para adolescentes de 16 años o más o la edad apropiada que se determina según las leyes de la región, estado, provincia o país donde reside un usuario de Pet Hero.

Es desgarrador Cada año, millones de perros, gatos, pájaros y más sanos que se pierden son ejecutados, sacrificados.

Lamentablemente, demasiados animales se alejan permanentemente de sus dueños y, en última instancia, son sacrificados.

Cuando se trata de localizar y recuperar una mascota perdida que se escapó o que se fue volando y que podría salvar la vida del animal, todos pueden ser un héroe simplemente tomando una foto de una mascota perdida.

Pet Hero es la aplicación de teléfono celular imprescindible para los dueños y amantes de los animales en todo el mundo.

La magia es una aplicación basada en el vecindario creada para la comunidad mundial sin importar el idioma o el país.

Cuando se trata de la seguridad de una mascota perdida que se escapa, cada segundo cuenta para evitar que el animal sufra lesiones accidentales, la muerte, se pierda para siempre o una tendencia más común, el robo.

¡Solo en los EE. UU. Se estima que 30 mil mascotas desaparecen cada día! Muchos de estos perros, gatos y más nunca son recuperados por los dueños de la mascota. El resultado es que más de 2 millones de estos animales en los EE. UU. Nunca se reclaman, finalmente se sacrifican y, a menudo, se reemplazan por una nueva compra de mascotas.

Cuéntele a sus amigos, vecinos, publique enlaces y fotos de Pet Hero en sus cuentas de redes sociales.

¡La capacidad de Pet Hero para aumentar en gran medida el porcentaje de localización en recuperación, uniendo a estos animales por sus dueños salvará a millones de animales de ser sacrificados todos los años!

Un tributo muy especial a Jewel Morris - Pet Hero Awards.

Lamentablemente, este héroe de la vida real dejó nuestro mundo, Jewel falleció en marzo de 2020.

Destino, llevaré adelante la pasión de Jewel al dedicar mis premios de aplicaciones Pet Hero en su honor.

¡Por amor a los animales debemos hacerlo mejor!

Anna T. Cofundadora

 

关于
Pet Hero是革命性的产品,它是21世纪的技术,是高科技,Pet Hero是第一个实时(实时)蜂窝电话宠物定位和救援应用程序(app)。

一个免费的蜂窝工具,可以引导主人找到并营救,恢复失控或立即飞走宠物。

无需在动物中插入任何金钱,电池,跟踪设备或芯片,Pet Hero对所有人都是100%免费的。

“宠物英雄”适用于16岁及以上的青少年,或由“宠物英雄”用户所居住的地区,州,省或国家/地区的法律所确定的适当年龄。

令人心碎的是,每年有数以百万计的健康狗,猫,鸟等失落的动物被处死,并被处死。

可悲的是,太多的动物永久地被它们的主人所迷失并最终被安乐死。

当寻找并找回丢失的逃跑或飞走的宠物可能挽救该动物的生命时,每个人只要拍下流浪的照片即可成为英雄!

宠物英雄是全球动物拥有者和爱好者必不可少的手机应用程序。

魔术是一个为世界社区打造的基于邻域的应用程序,无论使用何种语言或国家/地区。

为了确保每秒钟失踪宠物的安全,计数至关重要,可以防止动物意外受伤,死亡,永远流浪或更普遍的趋势而被盗。

仅在美国,估计每天就有3万只宠物失踪!宠物的主人永远不会恢复其中的许多狗,猫和其他动物。结果是在美国从未有超过200万的此类动物被索取,最终被安乐死并经常被购买新的宠物所取代。

告诉您的朋友,邻居,在您的社交媒体帐户上发布“宠物英雄”链接和照片。

宠物英雄的能力大大提高了定位恢复的百分比,由它们的主人将这些动物团结起来,每年将可以拯救数百万只动物免受安乐死!

特别向Jewel Morris –宠物英雄奖致敬。

可悲的是,这位现实生活中的英雄离开了我们的世界,杰威尔于2020年3月去世。

命运,我将以我的宠物英雄应用奖来表彰她对宝石的热情。

为了爱动物,我们必须做得更好!

Anna T.联合创始人
Guānyú
Pet Hero shì gémìng xìng de chǎnpǐn, tā shì 21 shìjì de jìshù, shì gāo kējì,Pet Hero shì dì yīgè shíshí (shíshí) fēngwō diànhuà chǒngwù dìngwèi hé jiùyuán yìngyòng chéngxù (app).

Yīgè miǎnfèi de fēngwō gōngjù, kěyǐ yǐndǎo zhǔrén zhǎodào bìng yíngjiù, huīfù shīkòng huò lìjí fēi zǒu chǒngwù.

Wúxū zài dòngwù zhòng chārù rènhé jīnqián, diànchí, gēnzōng shèbèi huò xīnpiàn,Pet Hero duì suǒyǒu rén dōu shì 100%miǎnfèi de.

“Chǒngwù yīngxióng” shìyòng yú 16 suì jí yǐshàng de qīngshàonián, huò yóu “chǒngwù yīngxióng” yònghù suǒ jūzhù dì dìqū, zhōu, shěng huò guójiā/dìqū de fǎlǜ suǒ quèdìng de shìdàng niánlíng.

Lìng rénxīn suì de shì, měinián yǒushù yǐ bǎi wàn jì de jiànkāng gǒu, māo, niǎo děng shīluò de dòngwù bèi chǔsǐ, bìng bèi chǔsǐ.

Kěbēi de shì, tài duō de dòngwù yǒngjiǔ dì bèi tāmen de zhǔrén suǒ míshī bìng zuìzhōng bèi ānlèsǐ.

Dāng xúnzhǎo bìng zhǎo huí diūshī de táopǎo huò fēi zǒu de chǒngwù kěnéng wǎnjiù gāi dòngwù de shēngmìng shí, měi gèrén zhǐyào pāi xià liúlàng de zhàopiàn jí kě chéngwéi yīngxióng!

Chǒngwù yīngxióng shì quánqiú dòngwù yǒngyǒu zhě hé àihào zhě bì bùkě shǎo de shǒujī yìngyòng chéngxù.

Móshù shì yī gè wèi shìjiè shèqū dǎzào de jīyú lín yù de yìngyòng chéngxù, wúlùn shǐyòng hé zhǒng yǔyán huò guójiā/dìqū.

Wèile quèbǎo měi miǎo zhōng shīzōng chǒngwù de ānquán, jìshù zhì guān zhòngyào, kěyǐ fángzhǐ dòngwù yìwài shòushāng, sǐwáng, yǒngyuǎn liúlàng huò gèng pǔbiàn de qūshì ér bèi dào.

Jǐn zài měiguó, gūjì měitiān jiù yǒu 3 wàn zhǐ chǒngwù shīzōng! Chǒngwù de zhǔrén yǒngyuǎn bù huì huīfù qízhōng de xǔduō gǒu, māo hé qítā dòngwù. Jiéguǒ shì zài měiguó cóng wèi yǒu chāoguò 200 wàn de cǐ lèi dòngwù bèi suǒqǔ, zuìzhōng bèi ānlèsǐ bìng jīngcháng bèi gòumǎi xīn de chǒngwù suǒ qǔdài.

Gàosù nín de péngyǒu, línjū, zài nín de shèjiāo méitǐ zhànghù shàng fābù “chǒngwù yīngxióng” liànjiē hé zhàopiàn.

Chǒngwù yīngxióng de nénglì dàdà tígāole dìngwèi huīfù de bǎifēnbǐ, yóu tāmen de zhǔrén jiāng zhèxiē dòngwù tuánjié qǐlái, měinián jiāng kěyǐ zhěngjiù shù bǎi wàn zhǐ dòngwù miǎn shòu ānlèsǐ!

Tèbié xiàng Jewel Morris –chǒngwù yīngxióng jiǎng zhìjìng.

Kěbēi de shì, zhè wèi xiànshí shēnghuó zhōng de yīngxióng líkāile wǒmen de shìjiè, jié wēi ěr yú 2020 nián 3 yuè qùshì.

Mìngyùn, wǒ jiāng yǐ wǒ de chǒngwù yīngxióng yìngyòng jiǎng lái biǎozhāng tā duì bǎoshí de rèqíng.

Wèile ài dòngwù, wǒmen bìxū zuò dé gèng hǎo!

Anna T. Liánhé chuàngshǐ rén

 

 
關於
Pet Hero是革命性的產品,它是21世紀的技術,是高科技,Pet Hero是第一個實時(實時)蜂窩電話寵物定位和救援應用程序(app)。

一個免費的蜂窩工具,可以引導主人找到並營救,恢復失控或立即飛走寵物。

無需在動物中插入任何金錢,電池,跟踪設備或芯片,Pet Hero對所有人都是100%免費的。

“寵物英雄”適用於16歲及以上的青少年,或由“寵物英雄”用戶所居住的地區,州,省或國家/地區的法律所確定的適當年齡。

令人心碎的是,每年有數以百萬計的健康狗,貓,鳥等失落的動物被處死,並處以安樂死。

可悲的是,太多的動物永久地被它們的主人所迷失並最終被安樂死。

當尋找並找回丟失的逃跑或飛走的寵物可能挽救該動物的生命時,每個人只要拍下流浪的照片即可成為英雄!

寵物英雄是全球動物擁有者和愛好者必不可少的手機應用程序。

魔術是一個為世界社區打造的基於鄰域的應用程序,無論使用何種語言或國家/地區。

為了確保每秒鐘失踪寵物的安全,計數至關重要,可以防止動物意外受傷,死亡,永遠流浪或更普遍的趨勢而被盜。

僅在美國,估計每天就有3萬隻寵物失踪!寵物的主人永遠不會恢復其中的許多狗,貓和其他動物。結果是在美國從未有超過200萬的此類動物被索取,最終被安樂死並經常被購買新的寵物所取代。

告訴您的朋友,鄰居,在您的社交媒體帳戶上發布“寵物英雄”鏈接和照片。

寵物英雄的能力大大提高了定位恢復的百分比,由它們的主人將這些動物團結起來,每年將可以拯救數百萬隻動物免受安樂死!

特別向Jewel Morris –寵物英雄獎致敬。

可悲的是,這位現實生活中的英雄離開了我們的世界,杰威爾於2020年3月去世。

命運,我將以我的寵物英雄應用獎來表彰她對寶石的熱情。

為了愛動物,我們必須做得更好!

Anna T.聯合創始人
Guānyú
Pet Hero shì gémìng xìng de chǎnpǐn, tā shì 21 shìjì de jìshù, shì gāo kējì,Pet Hero shì dì yīgè shíshí (shíshí) fēngwō diànhuà chǒngwù dìngwèi hé jiùyuán yìngyòng chéngxù (app).

Yīgè miǎnfèi de fēngwō gōngjù, kěyǐ yǐndǎo zhǔrén zhǎodào bìng yíngjiù, huīfù shīkòng huò lìjí fēi zǒu chǒngwù.

Wúxū zài dòngwù zhòng chārù rènhé jīnqián, diànchí, gēnzōng shèbèi huò xīnpiàn,Pet Hero duì suǒyǒu rén dōu shì 100%miǎnfèi de.

“Chǒngwù yīngxióng” shìyòng yú 16 suì jí yǐshàng de qīngshàonián, huò yóu “chǒngwù yīngxióng” yònghù suǒ jūzhù dì dìqū, zhōu, shěng huò guójiā/dìqū de fǎlǜ suǒ quèdìng de shìdàng niánlíng.

Lìng rénxīn suì de shì, měinián yǒushù yǐ bǎi wàn jì de jiànkāng gǒu, māo, niǎo děng shīluò de dòngwù bèi chǔsǐ, bìng chùyǐ ānlèsǐ.

Kěbēi de shì, tài duō de dòngwù yǒngjiǔ dì bèi tāmen de zhǔrén suǒ míshī bìng zuìzhōng bèi ānlèsǐ.

Dāng xúnzhǎo bìng zhǎo huí diūshī de táopǎo huò fēi zǒu de chǒngwù kěnéng wǎnjiù gāi dòngwù de shēngmìng shí, měi gèrén zhǐyào pāi xià liúlàng de zhàopiàn jí kě chéngwéi yīngxióng!

Chǒngwù yīngxióng shì quánqiú dòngwù yǒngyǒu zhě hé àihào zhě bì bùkě shǎo de shǒujī yìngyòng chéngxù.

Móshù shì yī gè wèi shìjiè shèqū dǎzào de jīyú lín yù de yìngyòng chéngxù, wúlùn shǐyòng hé zhǒng yǔyán huò guójiā/dìqū.

Wèile quèbǎo měi miǎo zhōng shīzōng chǒngwù de ānquán, jìshù zhì guān zhòngyào, kěyǐ fángzhǐ dòngwù yìwài shòushāng, sǐwáng, yǒngyuǎn liúlàng huò gèng pǔbiàn de qūshì ér bèi dào.

Jǐn zài měiguó, gūjì měitiān jiù yǒu 3 wàn zhī chǒngwù shīzōng! Chǒngwù de zhǔrén yǒngyuǎn bù huì huīfù qízhōng de xǔduō gǒu, māo hé qítā dòngwù. Jiéguǒ shì zài měiguó cóng wèi yǒu chāoguò 200 wàn de cǐ lèi dòngwù bèi suǒqǔ, zuìzhōng bèi ānlèsǐ bìng jīngcháng bèi gòumǎi xīn de chǒngwù suǒ qǔdài.

Gàosù nín de péngyǒu, línjū, zài nín de shèjiāo méitǐ zhànghù shàng fābù “chǒngwù yīngxióng” liànjiē hé zhàopiàn.

Chǒngwù yīngxióng de nénglì dàdà tígāole dìngwèi huīfù de bǎifēnbǐ, yóu tāmen de zhǔrén jiāng zhèxiē dòngwù tuánjié qǐlái, měinián jiāng kěyǐ zhěngjiù shù bǎi wàn zhī dòngwù miǎn shòu ānlèsǐ!

Tèbié xiàng Jewel Morris –chǒngwù yīngxióng jiǎng zhìjìng.

Kěbēi de shì, zhè wèi xiànshí shēnghuó zhōng de yīngxióng líkāile wǒmen de shìjiè, jié wēi ěr yú 2020 nián 3 yuè qùshì.

Mìngyùn, wǒ jiāng yǐ wǒ de chǒngwù yīngxióng yìngyòng jiǎng lái biǎozhāng tā duì bǎoshí de rèqíng.

Wèile ài dòngwù, wǒmen bìxū zuò dé gèng hǎo!

Anna T. Liánhé chuàngshǐ rén

 


Pet Hero انقلابی است ، این فناوری قرن بیست و یکم است ، از فناوری پیشرفته ای برخوردار است ، Pet Hero اولین برنامه زنده - در زمان واقعی - تلفن همراه همراه با برنامه جانمایی و نجات حیوان خانگی (برنامه) است.

ابزاری سلولی رایگان که می تواند صاحبان را به مکان یابی و نجات ، بازیابی فرار و یا پرواز حیوانات خانگی در یک لحظه رهنمون شود.

بدون پول ، باتری ، دستگاه ردیابی یا تراشه وارد شده به حیوان مورد نیاز ، Pet Hero 100٪ برای همه رایگان است.

Pet Hero نوجوان دوستانه 16 ساله و بالاتر یا سن مناسب تعیین شده توسط قوانینی است که در آن منطقه ، ایالت ، استان یا کشور کاربر Pet Hero زندگی می کند.

دلخراش است هر ساله میلیون ها سگ ، گربه ، پرنده و دیگر افراد سالم که از دست رفته اند ، محکوم به مرگ می شوند.

متأسفانه بسیاری از حیوانات به طور دائمی از صاحبان خود دور می شوند و در نهایت به اتان تبدیل می شوند.

وقتی نوبت به مکان یابی و بازیابی یک حیوان فراری گمشده یا فرار از حیوان خانگی می رسد که به طور بالقوه باعث نجات جان حیوان می شود ، همه می توانند با گرفتن عکس از یک حیوان خانگی گمشده - حیوان خانگی گمشده قهرمان شوند!

Pet Hero یک برنامه تلفن همراه ضروری است که برای صاحبان حیوانات و دوستداران آن در سراسر کره زمین ضروری است.

جادو یک برنامه محله محور است که برای جامعه جهانی و بدون توجه به زبان و کشور ساخته شده است.

وقتی صحبت از ایمنی حیوان خانگی فراری است که هر ثانیه برای فرار از حیوان از آسیب دیدگی تصادفی ، مرگ ، برای همیشه گمشده یا روند رایج تر ، به سرقت رفته جلوگیری کند.

فقط در ایالات متحده آمریکا تخمین زده می شود که هر روز 30 هزار حیوان خانگی از بین می روند! بسیاری از این سگها ، گربه ها و موارد دیگر توسط صاحبان حیوان خانگی هرگز بهبود نمی یابند. نتیجه این است که بیش از 2 میلیون نفر از این حیوانات در ایالات متحده هرگز ادعا نمی شوند ، در نهایت مورد اتهام قرار می گیرند و اغلب با خرید یک حیوان خانگی جدید جایگزین می شوند.

به دوستان ، همسایگان خود بگویید ، پیوندها و عکسهای Pet Hero را در حسابهای شبکه های اجتماعی خود ارسال کنید.

توانایی Pet Hero در افزایش بسیار زیاد درصد تعیین محل بهبودی ، وحدت این حیوانات توسط صاحبان آنها هر ساله میلیون ها حیوان را از تشنج نجات می دهد!

یک ادای احترام بسیار خاص به جواهر موریس - جوایز قهرمان قهرمان.

متأسفانه این قهرمان زندگی واقعی دنیای ما را ترک کرد ، جواهر در مارس 2020 درگذشت.

سرنوشت ، من با تقدیم جوایز برنامه Pet Hero به افتخار وی ، عشق Jewel را پیش خواهم برد.

برای عشق به حیوانات باید بهتر عمل کنیم!


آنا تی بنیانگذار
Sobre
Pet Hero é revolucionário, é tecnologia do século 21, é de alta tecnologia, Pet Hero é o primeiro aplicativo (app) de localização e resgate de celular ao vivo - em tempo real.

Uma ferramenta celular gratuita que pode levar os proprietários a localizar e resgatar, recuperar seus animais de estimação fugidos OU que voem em um instante.

Sem dinheiro, baterias, dispositivo de rastreamento ou chip inserido no animal necessário, Pet Hero é 100% gratuito para todos.

O Pet Hero é adequado para adolescentes com 16 anos de idade ou mais ou a idade apropriada determinada pelas leis da região, estado, província ou país em que o usuário do Pet Hero reside.

É comovente Todos os anos, milhões de cães, gatos, pássaros saudáveis perdidos e outros são condenados à morte - sacrificados.

Infelizmente, muitos animais são afastados permanentemente de seus donos e, por fim, sacrificados.

Quando se trata de localizar e recuperar um animal de estimação perdido fugindo ou voando, potencialmente salvando a vida do animal, todos podem ser heróis simplesmente tirando uma foto de um animal de estimação perdido!

Pet Hero é o aplicativo de telefone celular obrigatório para proprietários e amantes de animais em todo o mundo.

The magic é um aplicativo baseado em bairro construído para a comunidade mundial, não importa o idioma ou país.

Quando se trata da segurança de um animal de estimação perdido em fuga, cada segundo conta para evitar que o animal se machuque acidentalmente, morra, se perca para sempre ou se uma tendência mais comum seja roubado.

Só nos EUA estima-se que 30 mil animais de estimação desaparecem todos os dias! Muitos desses cães, gatos e outros nunca são recuperados pelos donos do animal. O resultado é que mais de 2 milhões desses animais nos EUA nunca são reclamados, acabam sendo sacrificados e frequentemente substituídos por um novo animal de estimação.

Conte a seus amigos, vizinhos, publique links e fotos de Pet Hero em suas contas de mídia social.

A capacidade do Pet Hero de aumentar significativamente a porcentagem de localização de recuperação, unindo esses animais por seus proprietários salvará milhões de animais de serem sacrificados a cada ano!

Uma homenagem muito especial a Jewel Morris - Pet Hero Awards.

Infelizmente, este herói da vida real partiu do nosso mundo, Jewel faleceu em março de 2020.

Destino, vou levar adiante a paixão de Jewel ao dedicar meu Pet Hero app Awards em sua homenagem.

Pelo amor aos animais, devemos fazer melhor!

Anna T. Cofundadora
À propos
Pet Hero est révolutionnaire, c'est la technologie du 21e siècle, c'est de la haute technologie, Pet Hero est la première application (app) de localisation et de sauvetage d'animaux de compagnie par téléphone portable en direct - en temps réel.

Un outil cellulaire gratuit qui peut amener les propriétaires à localiser et à secourir, à récupérer leur fuite OU à faire fuir leurs animaux en un instant.

Pas d'argent, de piles, de dispositif de suivi ou de puce insérés dans l'animal, Pet Hero est 100% gratuit pour tout le monde.

Pet Hero est adapté aux adolescents de 16 ans et plus ou l'âge approprié déterminé par les lois de la région, de l'état, de la province ou du pays de résidence d'un utilisateur de Pet Hero.

Chaque année, des millions de chiens, chats, oiseaux et autres en bonne santé perdus sont mis à mort - euthanasiés.

Malheureusement, beaucoup trop d'animaux sont définitivement éloignés de leurs propriétaires et finalement euthanasiés.

Lorsqu'il s'agit de localiser et de récupérer un animal de compagnie qui s'est enfui ou qui s'envole peut potentiellement sauver la vie de l'animal, tout le monde peut être un héros en prenant simplement une photo d'un animal errant - perdu!

Pet Hero est l'application de téléphone cellulaire indispensable pour les propriétaires d'animaux et les amoureux du monde entier.

La magie est une application basée sur le quartier conçue pour la communauté mondiale, quelle que soit la langue ou le pays.

Lorsqu'il s'agit de la sécurité d'un animal disparu en fuite, chaque seconde compte pour empêcher l'animal de se blesser accidentellement, de mourir, de s'égarer pour toujours ou d'une tendance plus courante, de voler.

Aux États-Unis seulement, on estime que 30 000 animaux de compagnie disparaissent chaque jour! Beaucoup de ces chiens, chats et autres ne sont jamais récupérés par les propriétaires de l’animal. Le résultat est que plus de 2 millions de ces animaux aux États-Unis ne sont jamais réclamés, finalement euthanasiés et souvent remplacés par un nouvel achat d'animaux de compagnie.

Dites à vos amis, voisins, publiez des liens et des photos de Pet Hero sur vos comptes de réseaux sociaux.

La capacité de Pet Hero à augmenter considérablement le pourcentage de repérage en récupération, l'union de ces animaux par leurs propriétaires permettra d'éviter que des millions d'animaux ne soient euthanasiés chaque année!

Un hommage très spécial à Jewel Morris - Pet Hero Awards.

Malheureusement, ce héros de la vie réelle a quitté notre monde, Jewel est décédé en mars 2020.

Destin, je perpétuerai la passion de Jewel en dédiant mes Pet Hero App Awards en son honneur.

Pour l'amour des animaux, il faut faire mieux!

Anna T. Co-fondatrice